W kursie znajdziesz informacje na następujące tematy:


Rozdział 1 Fundusze inwestycyjne – podstawowe pojęcia.


- jakie możliwości inwestycyjne posiada przeciętny Kowalski,

- czym jest fundusz inwestycyjny,

- czym są fundusze otwarte i zamknięte,

- co to jest jednostka uczestnictwa funduszu,

- czym jest towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych


Rozdział 2 Charakterystyka funduszy inwestycyjnych.


- jakie cechy posiada fundusz jako forma inwestycji,

- jakie są zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne,

- czym różni się fundusz inwestycyjny od funduszu emerytalnego


Rozdział 3 Rodzaje funduszy inwestycyjnych.


- jaki jest podział funduszy inwestycyjnych w zależności od prowadzonej polityki inwestycyjnej,

- jaki jest podział funduszy inwestycyjnych w zależności od kryterium geograficznego,

- czym są fundusze z ochrona kapitału


Rozdział 4 W jaki sposób działa fundusz?


- co to jest polityka inwestycyjna funduszu,

- co to jest ryzyko inwestycyjne i jakie są możliwości jego ograniczania,

- wartość inwestycji w funduszach,

- wyniki funduszy


Rozdział 5 Jak oszczędzać w funduszach?


- czym jest indywidualna skłonność do ryzyka,

- czym jest horyzont inwestycyjny,

- jak wybrać odpowiedni fundusz,

- o idei systematycznego oszczędzania w funduszach


Rozdział 6 Informacje publikowane przez fundusze.


- czym jest statut funduszu inwestycyjnego,

- jakie informacje znajdziesz w prospekcie informacyjnym funduszu inwestycyjnego,

- czym są sprawozdania finansowe funduszy,

- jakie są źródła informacji o wycenie jednostek inwestycyjnych,


Rozdział 7 Podmioty związane z inwestowaniem w fundusze.


- jak wygląda kontrola działalności funduszy inwestycyjnych,

- jakie podmioty nadzorują działalność funduszy inwestycyjnych,

- kim jest agent transferowy,

- jakie są obowiązki depozytariusza,

- jak składać reklamację na działalność funduszy inwestycyjnych,


Rozdział 8 Koszty inwestowania w fundusze.


- czym są opłaty manipulacyjne,

- czym są opłaty za zarządzanie funduszem,

- jak naliczany jest podatek od zysków kapitałowych,

- czym jest rejestr w funduszu,

- jak jest naliczana transakcja w funduszu,

- jak sprawdzić bieżącą wartość inwestycji w funduszu,

 

Rozdział 9 Jak zostać klientem funduszu.


- jak można zostać Klientem funduszu,

- gdzie można kupić fundusze,

- jak można kupić fundusze,

- jakie są rodzaje zleceń


Rozdział 10 Wskazówki dotyczące inwestowania.


- jakie są różnice pomiędzy TFI a funduszem inwestycyjnym,

- czym jest pełnomocnictwo w funduszu,

- jak wykonać zastaw na jednostkach funduszu,

- o możliwościach dziedziczenia jednostek uczestnictwa


Rozdział 11 Fundusze zamknięte.


- jak ulokować oszczędności w funduszu zamkniętym,

- jakie organy zarządzają funduszami zamkniętymi,

- gdzie znajdziesz informacje o funduszach zamkniętych,

- jakie są koszty związane z inwestowaniem w fundusze zamknięte