Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi

 

Jednym z podstawowych celów Izby jest podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym oraz funduszami inwestycyjnymi. Realizując cele w tym zakresie IZFiA organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat funduszy inwestycyjnych oraz konkurs dla dziennikarzy zajmujących się tematyką funduszy inwestycyjnych, opracowuje raporty o rynku, organizuje i uczestniczy w konferencjach i seminariach pozwalających upowszechniać wiedzę o zarządzaniu funduszami i aktywami.