Warunkiem ukończenia kursu jest zapoznanie się z wszystkimi rozdziałami kursu oraz zaliczenie testu końcowego.

Każdy Uczestnik, który ukończy kurs będzie miał możliwość otrzymania Certyfikatu potwierdzającego udział w kursie. W tym celu należy przesłać mail na adres kurs@izfa.pl podając swoje imię i nazwisko, login, z którego Użytkownik korzystał podczas szkolenia oraz adres korespondencyjny do wysłania Certyfikatu.


Uzyskanie Certyfikatu wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatu w wysokości 20 zł. Opłatę manipulacyjną należy wpłacić na rachunek bankowy Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami nr 25124060451111000047444001 z dopiskiem w tytule przelewu – opłata manipulacyjna za wydanie certyfikatu.