Regulamin korzystania z kursu e-learningowego „Fundusze inwestycyjne – wiedza dla każdego”


§ 1. Postanowienia ogólne i wstępne


1. Regulamin, (zwany dalej Regulaminem) korzystania z kursu e-learningowego „Fundusze inwestycyjne – wiedza dla każdego” (zwanego dalej Kursem) określa zasady i warunki korzystania z udostępnianego przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami Kursu.

2. Kurs realizowany jest w formie e-learningowej na platformie edukacyjnej LearnWay udostępnianej przez GroMar Sp. z o.o., dostępnej pod adresem www.izfa.pl, w formie modułów lekcyjnych, przygotowanych według specjalnych standardów metodycznych – budowy materiałów e-learningowych i prowadzenia zajęć online.

3. Kurs jest dostępny wyłącznie w sieci Internet. Użytkownik może z niego korzystać bez ograniczeń, w sposób ciągły 24 godz./dobę i 7 dni w tygodniu. GroMar Sp. z o.o. zapewnia bezawaryjność i ciągłość działania platformy edukacyjnej LearnWay, na której Kurs jest umieszczony; dopuszczalny łączny czas niedostępności Kursu to 22 godziny w miesiącu kalendarzowym.

4. Korzystanie z Kursu wymaga posiadania przez Użytkownika komputera osobistego, działającego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz przeglądarki internetowej.

5. Kurs jest przeznaczony dla użytkowników indywidualnych pragnących zdobyć lub poszerzyć zakres wiedzy o rynku funduszy inwestycyjnych w celach niekomercyjnych Bez uprzedniej zgody Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami Kurs nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych związanych z profesjonalnym wykonywaniem działalności zawodowej w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz doradztwa inwestycyjnego (w tym nieodpłatnego) w odniesieniu do takich instrumentów, niezależnie od formy organizacyjnej prowadzonej działalności.

 

§ 2. Zakres merytoryczny i forma Kursu


1.   Na Kurs składa się 11 rozdziałów:

Rozdział 1 Fundusze inwestycyjne – podstawowe pojęcia,

Rozdział 2 Charakterystyka funduszy inwestycyjnych,

Rozdział 3 Rodzaje  funduszy inwestycyjnych,

Rozdział 4 W jaki sposób działa fundusz?,

Rozdział 5 Jak oszczędzać w funduszach?,

Rozdział 6 Informacje publikowane przez fundusze,

Rozdział 7 Podmioty związane z inwestowaniem w fundusze,

Rozdział 8 Koszty inwestowania w fundusze,

Rozdział 9 Jak zostać klientem funduszu,

Rozdział 10 Wskazówki dotyczące inwestowania,

Rozdział 11 Fundusze zamknięte.

2. Poszczególne rozdziały Kursu składają się z lekcji tematycznych, odpowiadających merytorycznie zakresowi danego rozdziału Kursu.

3. W ramach każdego z rozdziałów Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z jego treścią oraz rozwiązania testów na zakończenie każdej lekcji i rozdziału. Testy służą samokontroli stopnia opanowania nabytej wiedzy.

4. Użytkownicy mają prawo do aktywnego udziału w zajęciach online. Podstawową formą zajęć online są dyskusje na forum na merytoryczne tematy zaprezentowane w treści lekcji oraz inne zadania ujęte w treści lekcji.

5. Wzorem tradycyjnych dyskusji, odnośnie wypowiedzi Użytkowników na forum obowiązują zasady kultury i dobre obyczaje, jak również zasady wzajemnego poszanowania.

6. Warunkiem zaliczenia Kursu jest pozytywny wynik z testu wiedzy, przygotowanego na zakończenie Kursu.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do trzech prób zaliczenia testu wiedzy, przygotowanego na zakończenie Kursu. Po trzeciej nieudanej próbie zaliczenia testu wiedzy, użytkownik traci możliwość pozytywnego zaliczenia Kursu.

8. Za pozytywny wynik testu zaliczeniowego, o którym mowa w ust. 7 uznaje się udzielenie 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe.

9. Uprawnionym do przystąpienia do testu zaliczeniowego, o którym mowa w ust. 7 jest tylko ten Użytkownik, który dopełnił obowiązku wskazanego w ust. 3.

10. Dokumentem potwierdzającym zaliczenie Kursu jest imienny „Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu e-learningowego Fundusze inwestycyjne – wiedza dla każdego”, (dalej zwany „Certyfikatem”), który otrzymuje każdy Użytkownik Kursu, który uzyskał pozytywny wynik z testu wiedzy, przygotowanego na zakończenie Kursu, z zastrzeżeniem ust. 11.

11. Uzyskanie Certyfikatu wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatu w wysokości 20 zł.

12. Opłatę manipulacyjną, o której mowa w ust. 11 należy wpłacić na rachunek bankowy Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami nr 25124060451111000047444001 z dopiskiem w tytule przelewu – opłata manipulacyjna za wydanie certyfikatu.

13. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami zastrzega sobie prawo, w przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności lub samodzielności w ukończeniu  Kursu przez Użytkownika albo korzystania z Kursu w celach komercyjnych bez uzyskania uprzedniej zgody Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, do odmowy wydania  Certyfikatu. W takim wypadku wpłacona opłata, o której mowa w ust. 11 nie podlega zwrotowi.

 


§ 3. Warunki korzystania z Kursu.


1. Korzystać z Kursu mogą jedynie Użytkownicy zarejestrowani na platformie edukacyjnej LearnWay.

2. Rejestracja Użytkownika na platformie edukacyjnej LearnWay polega na założeniu konta uprawniającego do korzystania z platformy edukacyjnej LearnWay.

3. Do założenia konta wymagane jest podanie następujących danych: login (adres e-mail Użytkownika), hasło, płeć Użytkownika, jego wiek oraz województwo i miasto, w którym Użytkownik zamieszkuje.

4. Parametry dostępu, umożliwiające korzystanie z platformy edukacyjnej LearnWay zostaną przekazane Użytkownikowi przed pierwszym logowaniem, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail Użytkownika.

5. Każdorazowe logowanie na platformie edukacyjnej LearnWay, umożliwiające korzystanie z Kursu poprzedzone jest podaniem przez Użytkownika loginu oraz hasła użytego do rejestracji. Użytkownik po pierwszym zalogowaniu może dokonać zmiany swojego indywidualnego hasła.

6. Hasło Użytkownika jest przechowywane w sposób uniemożliwiający jego podejrzenie. W przypadku zapomnienia hasła, na wniosek Użytkownika administrator platformy umożliwi korzystanie z nowego hasła, Użytkownik jest zobowiązany do jego zmiany niezwłocznie po zalogowaniu.

7. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim, oraz chronić i utrzymywać w tajemnicy otrzymane dane dostępu.

8. Konto Użytkownika aktywne jest przez okres 90 dni od dnia jego założenia. Po tym okresie konto Użytkownika wygasa.

9. Dane o Użytkowniku, o których mowa w ust. 3, przechowywane są w systemie internetowym służącym do obsługi Kursu.

10. Adres e-mail Użytkownika będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby komunikacji podczas prowadzenia działalności szkoleniowej i informacyjnej. Informacje na temat płci Użytkownika, jego wieku oraz województwa i miasta, w którym Użytkownik zamieszkuje, mogą zostać wykorzystane przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami w celu opracowania danych statystycznych pod kątem poziomu i zakresu wiedzy Użytkowników Kursu w związku z przedmiotem Kursu.

11. GroMar Sp. z o.o. oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami zobowiązują się do zachowania w tajemnicy danych osobowych Użytkowników.

12. Wszelkie informacje i dane uzyskane od Użytkownika, będą przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, wymaganych przez właściwe przepisy polskiego prawa.

13. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami może wykluczyć Użytkownika z Kursu w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad kultury i dobrych obyczajów, jak również stwierdzenia stałego braku aktywności konta Użytkownika przez okres wskazany w ust. 5.

14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki swoich działań na platformie edukacyjnej LearnWay.

 

§ 4. Reklamacje


1.   GroMar Sp. z o.o., jako administrator platformy edukacyjnej LearnWay zobowiązuje się dokładać wszelkich starań dla stałego, ciągłego i bezawaryjnego udostępniania platformy, jednak zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności platformy spowodowanego koniecznością naprawy uszkodzeń technicznych, przy czym zobowiązuje się jednocześnie, by przerwa taka trwała jak najkrócej.

2.  Użytkownikowi nie przysługuje wobec GroMar Sp. z o.o. prawo żądania odszkodowania lub innej rekompensaty za przerwy w działaniu platformy.

3.  GroMar Sp. z o.o. będzie tworzyć dobowe kopie bezpieczeństwa, a w przypadku utraty danych odtworzy je z ostatniej kopii.

4.  W przypadku niewłaściwego działania platformy, Użytkownik powinien powiadomić o tym fakcie prowadzącego Kurs, a ten administratora platformy.

5.  GroMar Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu platformy nie wynikające z jego winy, w szczególności za utrudnienia zewnętrzne takie jak przerwy w działaniu sieci szkieletowej czy węzłów dostępowych.

6.   GroMar Sp. z o.o. gromadzi zapisy związane z dostępem do platformy, w szczególności daty i godziny połączeń oraz numery IP, z jakich były dokonywane połączenia.

 

 

§ 5. Postanowienia końcowe


1. Informacja o każdorazowej zmianie niniejszego Regulaminu będzie umieszczane na stronie internetowej www.izfa.pl.

2. Dodatkową pomoc, informacje o Kursie i działaniu platformy edukacyjnej LearnWay Użytkownik może uzyskać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami, a w szczególnych przypadkach jej przedstawiciel może odesłać Użytkownika do administratora platformy.

 <-->